Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Miejscowość, data:
……………………………..……

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………
Adres konsumenta: …………………………………………………
…………………………………………………………………………

Nazwa i adres przedsiębiorcy:

MARI Edyta Woźniak
os. Młodości 2/18
31-908 Kraków, Polska

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ja………………….…………………….……………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:  ………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..………………… ………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………

Data odbioru rzeczy:………………………………………..……………….

 

 

 

……………………………………
Podpis konsumenta